PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

7061 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

 7061 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

 

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Vergi Kanunlarda yapılan ve biz meslek mensuplarını yakından ilgilendiren değişiklikler yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Bu yazıda değişen veya eklenen kanun metinlerine yer verilmeden, yapılan değişiklik veya eklemelerin özetini vermenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. İlgilenen arkadaşlar bu metinleri kanundan okuyabilirler.

7061 Sayılı Kanunun;

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun

a)  7. Maddesi ile 22. Maddesi değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile İhalelerde istenilen “Borcu Yok” yazılarına belirli sınırlamalar getirilebileceği ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

b)  8. Maddesi ile vergi ödemelerinde kullanılan “Kredi Kartı ile ödenmesi” ibaresi “kredi kartı, banka kartı ve benzeri kartlarla ödenmesi” şeklinde değiştirilerek vergi ödemelerinin banka kartları (bankamatik vb) ile de yapılabilmesi sağlanmıştır.

c)  9. Maddesi ile aynı kanunun 15, 55, 56 ve 60 ıncı maddelerinde yazılı 7 ibareleri 15 olarak değiştirilmiştir. Dolayısı ile;

-      AATUH Kanunun 15. Maddesindeki “İhtiyati Hacze İtiraz” süresi 7 günden 15 güne

-      55. Maddesindeki “Ödeme Emri” başlıklı bölümde Ödeme Emrine itirazın 7 gün olan süre 15 güne,

-      56. Maddedeki “Teminatlı Alacaklarda Takip” başlıklı bölümdeki süre 7 günden 15 güne

-      60. Maddesindeki “Mal Bildirimi” bölümündeki 7 günlük süre 15 güne,

-      58. Maddesinin “Ödeme Emrine İtiraz” bölümünün birinci ve yedinci fıkrasındaki itiraz süresi 7 günden 15 güne çıkarılmıştır.

d)  Kanunun 13. Maddesi ile Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 16. Maddesinin 4. Fıkrasında yer alan “yarışma, çekiliş ve şans oyunlarında” % 10 olarak alınan Veraset İntikal Vergisi % 20’ye çıkarılmıştır. Örneğin Milli Piyango bileti aldığınızda % 10 yerine % 20 VİV ödersiniz.

 

e)  Kanunun 14. Maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 74. Maddesinin 4. Bendinde yer alan ve Gayri Menkul (kira vb) gelirlerini götürü gider uygulayarak bildiren mükelleflerde % 25 olan Götürü Gider oranı % 15’e indirilmiştir.

f)   Kanunun 15. Maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na Geçici 87. Madde eklenmiştir. Bu madde ile 2017 yılının Eylül ayından itibaren artan vergi nedeni ile asgari ücretteki düşüklüğün telafisi için düzenleme yapılmıştır.

g)  Kanunun 16. Maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 101 maddesinde köklü bir değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliğin özetlenecek bir yönü bulunmadığından aynen aşağıya alınmıştır.

VUK MADDE 101- Bu Kanuna göre bilinen adresler şunlardır:

1. Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen işyeri adresleri,

2. Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen işyeri adresleri,

3. 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi.

Birinci fıkranın (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı bilinen adreslerden tarih itibarıyla tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanı dikkate alınır ve tebliğ öncelikle bu adreste yapılır.

İşyeri adresinde tebliğ yapılacak olanların bu adresinde bulunamaması, işin bırakılması veya işin bırakılmış addolunması hallerinde tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır.

İşyeri adresi olmayanlara tebliğ, doğrudan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır.” Şeklinde değiştirilerek adres sisteminde köklü değişikliğe gidilmiştir.

h)  Kanunun 17. Maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 102. maddesinde köklü bir değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikle TEBLİGAT usulünde köklü bir değişiklik yapılmış olup, özetlenmeden aşağıya alınmıştır.

“VUK MADDE 102- Tebliğ olunacak evrakı içeren zarf posta idaresince muhatabına verilir ve bu durum muhatap ile posta memuru tarafından tebliğ alındısına tarih ve imza konulmak suretiyle tespit olunur.

Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya herhangi bir sebeple imza edemeyecek durumda bulunursa sol elinin başparmağı bastırılmak suretiyle tebliğ edilir.

Muhatap tebellüğden imtina ederse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren bir pusula kapıya yapıştırılır. Posta memuru, durumu tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza ederek, tebliğ olunacak evrakı tebliği yaptıran idareye teslim eder. Bu durumda tebliğ, pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihte yapılmış sayılır.

Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan işyeri adreslerine tebliğe çıkılan hallerde, tebliğ yapılacak olanların bu adreste bulunamaması durumunda (Bulunamama durumu o adresten geçici ayrılmaları da kapsar.) durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilir. Bu durumda bu Kanunun 101 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılır.

Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde sayılan adrese tebliğe çıkılan hallerde, tebliğ yapılacak kişinin adresinde bulunamaması durumunda (Bulunamama durumu o adresten geçici ayrılmaları da kapsar.) durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilir. Bunun üzerine tebliği çıkaran merci tarafından tayin olunacak münasip bir süre sonra yeniden tebliğ çıkarılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı sebeplerle tebliğ edilemezse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren bir pusula kapıya yapıştırılır. Bu durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı, gönderildiği idareye iade edilir. Tebliğ evrakının pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde muhatabı tarafından alınması hâlinde alındığı günde, bu süre içerisinde alınmaması hâlinde ise on beşinci günde tebliğ yapılmış sayılır.

Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

i)   Kanunun 18. Maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 103. maddesinde köklü bir değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikle İLANEN TEBLİGAT usulünde köklü bir değişiklik yapılmış olup, özetlenmeden aşağıya alınmıştır.

“MADDE 103- Aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilan yoluyla yapılır:

1. Muhatabın bu Kanunun 101 inci maddesi kapsamında bilinen adresi yoksa,

2. Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan bilinen adreste tebliğ yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi bulunmazsa,

3. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa,

4. Başkaca nedenlerden dolayı tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa.”

j)   Kanunun 19. Maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 257. Maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi değiştirilmiş, ayrıca 5.fıkrasının birinci cümlesi de aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“4. Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları kullanılmak suretiyle internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesine, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye, standart belirlemeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler ile bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluk veya standartları beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler veya bilgi ve işlem çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya ya da belirlemeye, kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameler ile süresinden sonra verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere istinaden düzenlenen ihbarnameleri, mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların elektronik ortamda beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeleri gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ etmeye, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarını internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında ilgili kişilere göndermeye ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye,”

“7. Elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak amacıyla elektronik ortamda ticari faaliyette bulunan gerçek ya da tüzel kişi hizmet sağlayıcılara ve/veya başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcılara ticari faaliyetlerine ilişkin bildirim verme yükümlülüğü getirmeye, bildirimin içerik, format, standart, verilme süresi ve yöntemini belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya, bildirim verme yükümlülüğünü iş hacmi, sektör, mükellef grupları, alış-satış tutarı, alım satıma konu mal ve hizmet türleri itibarıyla belirlemeye, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına ilişkin bildirime konu bilgilerin aracı hizmet sağlayıcıları tarafından alınması zorunluluğunu getirmeye, bu bent kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüğü getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye,”

“Kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameler ile elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin süresinden sonra verilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen ihbarnameler mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeleri gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir.”

Konu önemli olduğundan özetlemeye gidilmemiştir.

k)  Kanunun 20. Maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Adres Değişikliğinin Bildirilmesi” başlıklı 157. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya ikamet” ibaresi metinden çıkartılmıştır.

Ayrıca Damga Vergisi, Harçlar, Emlak Vergisi gibi kanunlarda da bir takım değişiklikler yapılmış olup, yazımızda bunlar ihmal edilmiştir.

 

 

 DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)